| |
 
     
 


 
  Polityka jakości środowiskowa i BHP
 

POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKOWA I BHP

Grupa GESCRAP, międzynarodowa  korporacja zajmująca się kompleksowym zagospodarowaniem odpadów, wraz z wszystkimi firmami, które do niej należą, zobowiązuje się do  odpowiedzialnego działania jako członek społeczności  lokalnej, troszcząc się o bezpieczeństwo i ochronę zdrowia ludzkiego, wykazując wysoką wrażliwość i respekt w stosunku do środowiska naturalnego oraz zwiększając satysfakcję klienta przy wzroście rentowności prowadzonej działalności.

GESCRAP  ustala następujące, długoterminowe cele strategiczne:

- Spełnienie wymagań prawnych w każdym miejscu pracy, zarówno w odniesieniu do bezpieczeństwa i higieny pracy, wymogów ochrony środowiska, jak również zapewnienia jakości.
- Zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy pozwalających zapobiegać wypadkom i chorobom zawodowym, kontrolując w ten sposób ryzyka u źródła ich powstawania, zmieniając materiały i procesy na lepsze lub poprzez kontrole techniczne i/lub administracyjne.
- Zaoferowanie wysokiej jakości usług naszym klientom (prywatnym firmom, organom państwowym itp.) zorientowanych na:

  • Zaspokojenie potrzeb i oczekiwań Klientów, które zagwarantują nam ich zaufanie i lojalność,
  • Spełnienie ich wymagań, które dla nas są zobowiązaniami.

- Ciągłe doskonalenie - działania związane z zapobieganiem ryzykom zawodowym, ochroną środowiska i zapewnieniem jakości poprzez ustanowienie mierzalnych i okresowo przeglądanych celów i zadań.
- Zapewnienie odpowiednich środków technicznych oraz kompetentnych,  przeszkolonych i wykwalifikowanych pracowników dla utrzymania udokumentowanego systemu zarządzania procesami oraz spełnienia zobowiązań tej Polityki Jakości, Środowiskowej  i BHP.
- Promowanie aktywnego udziału wszystkich zatrudnionych poprzez informowanie, szkolenie i zwiększanie świadomości.
- Przekazywanie zewnętrznym dostawcom informacji niezbędnych do zapewnienia spełnienia obowiązujących wymagań prawnych i regulaminów wewnętrznych związanych z pracami na terenie naszego zakładu.
- Zarządzanie oparte na danych i wskaźnikach, które pozwala nam lepiej monitorować wyniki i podejmować najlepsze decyzje.
- Rozpowszechnienie tej polityki wśród wszystkich zainteresowanych stron i zapewnienie, że jest ona znana, rozumiana, stosowana i aktualizowana.

Września, dnia 04 grudnia 2017 r. Inaki Velasco
CEO Gescrap